Blog Archives

With the government’s request to the ESM for new funding, Greece is tossed in the waste disposal.

sf-013a11Α

στα Ελληνικα

Under circumstances of a quasi-world crash of financial markets, the government submitted to the European Stability Mechanism for re-financing. Requesting a new debt for the old. With this application, the country most directly subordinate to the permanent mechanism for controlled bankruptcy and dissolution.

The ESM is not something simple. It is a controlled bankruptcy institution based in Luxembourg for the eurozone countries that are unable to cope with their debts. The Treaty on the ESM is but one debt treaty to protect the euro. The board and the CEO have ultimate authority over the Member States must comply “unconditionally and irrevocably” as defined in the verbatim Treaty establishing the ESM. In essence it is about the set up of an uncontrolled organization based in Luxembourg that is not subject to any control and no authority, legal or other form.

Let’s see what is foreseen under the Establishing Treaty on the ESM. Succinctly with Article 32 par. 2 of the Treaty: “The ESM has full legal personality and has full legal capacity:

a) to acquire and dispose of movable and immovable property,

b) to contract,

c) to institute legal proceedings and

d) to conclude an agreement and / or protocols for the seat as necessary, to ensure the recognition and enforcement of the legal status and privileges and immunities. ”

The par. 3 of the same article states: “The ESM, real estate, its resources and its assets, regardless of location and owner, shall be immune from any form of legal proceedings, unless the ESM expressly waive its immunity for the purposes of any procedure, under the terms of any contract, including documentation of financial instruments.”

The par. 4 of the same article states: “The property, funds and assets of the ESM, regardless of location and holder, be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of seizure, removal or detention under executive , judicial, administrative or legislative measures. ”

The par. 5 and 6 of the same article states: “The archives of the ESM and all documents belonging to the ESM or held to be inviolable. The premises of the ESM’s facilities shall be inviolable.”

While par. 8 and 9 of the same article states: “To the extent necessary for the performance of activities provided for in this Treaty, all property, funds and assets of the ESM shall not be subject to any restriction, regulation , control and moratoria of any nature. The ESM is exempted from any authorization or licensing obligation as a credit institution, investment services provider or other official licensed or regulated entity under the laws of each member of the ESM. ”

In fact Article 32 par. 8 of the Treaty establishing the ESM out: “To the extent necessary for the performance of activities provided for in this Treaty, all property, funds and assets of the ESM shall not be subject to any restrictions, regulation, control and moratoria of any nature. ”

In other words, the loans and the guarantees will be distracted by the ESM from the Member State which is under the tutelage of “not subject to any restriction, regulation, control and moratoria of any nature.” And so the debtor Member State is bound to suffer that decided in absentia without even the right to negotiate in order to supposedly achieve any restrictions, regulations, controls and moratoria in how the lending by the ESM will take place.

What happens when the ESM shall authorize the opening of a new financing program for Greece? Then drawn up “with the member of ESM memorandum of understanding (” MK “) describing in detail the conditions to be attached to facilitate financial assistance. The content of the MK reflects the weaknesses to be addressed and the financial assistance instrument chosen. “(Article 13, par. 3) Therefore any new funding must be accompanied by a” Memorandum of Understanding “, such as those imposed on us until today.

The new is that the “MK [Memorandum of Understanding] is fully consistent with the provisions for coordination of economic policies provided for in the TFEU [Operation Treaty on European Union], especially any acts of European Union law, including any opinion, warning, recommendation or a decision addressed to the ESM Member concerned. “(in the same article) that this time the Memorandum is a bilateral agreement with the state in funding, such as Greece, the result of a specific loan agreement. It falls to the TFEU and EU law.

What does this mean; It means that the application of the Memorandum is not something separate from our country’s participation in the “European integration” and therefore compliance with the memorandum, included in Article 28 of the Constitution “provides for restrictions on the exercise of national sovereignty,” to facilitate “participation of the Country in European integration,” as expressly mentioned in the explanatory statement of this article.

That is why the ‘European Commission signs the MK on behalf of the ESM “(par. 4), and also the’ European Commission – in cooperation with the ECB and wherever possible, together with the IMF – made responsible for monitoring the compliance with the conditions attached to the financial assistance facility. “(para. 5).

In other words the Member State that borrows directly from the ESM loses not only its national sovereignty, but its very state of existence. The government must “unconditionally and irrevocably” follow exactly what the European Commission and the Governing Board of the ESM decides. In other words, with our accession to the ESM, as the country Greece we are finished. We are converted into a plot in a liquidation mechanism. And all this with the left in government.

 

Dimitris Kazakis

 

Posted by Dimitris Kazakis at 12:29 am

Translated by Kosmas Loumakis

 

 

 

Advertisements

Greece in ESM

784216_1_wesiogalerie_esmESM – The end of democracy and national ssovereignty

Svenska

4 days after the Greek people’s resounding “NO to the continuation of negotiations with the EU / ECB on the Greek people’s expense”, the Greek government yesterday announced that they will apply that Greece be incorporated in the super state EMS “help activities” so therefore in practice it cease to exist as an independent and sovereign nation. That is how Tsipras and the European Goebbels media interpreted the Greek people’s NO last Sunday. The ESM is a supranational organization, which was inaugurated October 8, 2012 and which as a legal entity in principle have the same rights as an independent state.

The masks have really fallen and now all of Greece sees who is really who, and that it only is two sides that actually exist in this ugly game and on the Greek people’s expense. Actually on all the European peoples expense, and with democracy shackled to both hands and feet. The people of Greece are not divided due to the referendum as the media mean. On the contrary, the Greeks are a more united people than ever, and the poisonous civil war doctrine, the left-right politics, begin to blur and instead people increasingly judge persons and behaviour under the parameters Democrat or anti-Democrat and of Greece and the Greek people’s best or banks and the business elite’s best. These exist in all parties (though quite thin on “democrats” in the Golden Dawn presumably).

“One should be quite clear with the fact that the only two real parties in this ugly pan-European game is the EU oligarchs and their serving-governments with their “diabolical” propaganda apparatus on the one hand, and the European nations, excluded its financial, business and political elite, on the other side.” I wrote this a few days ago and this truth is good to keep fresh in mind during the coming weeks “EU’s play”.

When will people really start to wonder when the hell all these super organizations was passed? When was the Europeans informed adequately on this? Did they have their say in this context? How many know today what the ESM really is?

Quick video explanation what the ESM actually is:

ESM, an organization to handle debt!

ESM: the new dictatorship

Grekland i ESM

784216_1_wesiogalerie_esmESM – Slutet på demokrati och nationell suveränitet

English

4 dagar efter det grekiska folkets rungande ”NEJ till fortsatta förhandlingar med EU/ECB på det grekiska folkets bekostnad”, meddelade den grekiska regeringens igår att de kommer att ansöka att Grekland skall inlemmas i superstaten EMS “hjälpåtgärder”och alltså därmed i praktiken upphöra att existera som självständig och suverän nation. Så tolkade alltså Tsipras med hjälp av Greklands och Europas Goebbels-media folkets NEJ i söndags. ESM är en överstatlig organisation som invigdes 8 okt 2012 och som rent juridiskt i princip har samma rättigheter som en självständig stat.

Maskerna har verkligen fallit och nu ser alla i Grekland vilka som är vilka, och vilka enda två sidor som egentligen existerar i detta fula spel och på det grekiska folkets bekostnad. Faktiskt på all de europeiska folkens bekostnad, och med demokratin fjättrad till både händer och fötter. Folket i Grekland är inte alls splittrat p.g.a. folkomröstningen så som median menar. Det är tvärtom, ett mer enat folk än någonsin och den giftiga inbördeskrigs-doktrinen vänster-höger-politiken, börjar att suddas ut och istället delas folk allt oftare upp enligt parametrarna demokrat eller anti-demokrat och för Greklands och det grekiska folkets bästa eller bankernas och affärselitens bästa. Dessa existerar inom alla partier (dock aningen tunnsått med “demokrater” i Gyllen Gryning förmodligen).

“Man skall vara alldeles på det klara med att de enda två verkliga parterna i detta fula pan-europeiska spel är EU-oligarkerna och deras tjänar-regeringar med sin “diaboliska” propaganda-apparat på ena sidan, och de Europeiska folken, exkluderade dess finans, affärs och politiska elit, på andra sidan.” Detta skrev jag för några dagar sedan och den sanningen är bra att hålla färsk i minnet under de kommande veckornas “EU-pjäs”.

När skall folk egentligen börja fråga sig, när i helvete alla dessa superorganisationer röstades igenom? När informerades Européerna på ett adekvat sätt om detta? Fick de säga sitt i sammanhanget? Hur många vet idag vad ESM är?

 

Snabb videoförklaring vad ESM egentligen är:

ESM, an organization to handle debt!

ESM: the new dictatorship

 

Στα ίχνη της Τρόικας (ελληνικοί υπότιτλοι) – On the trails of the Troika (english subs)

Το ντοκυμαντέρ των Harald Schumann και Árpád Bondy που εξέπεμψε στις 9/3/15 το 1ο κανάλι της γερμανικής κρατικής τηλεόρασης ARD και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Μια πιο εκτεταμένη βερσιόν του είχε προβληθεί από το γαλλογερμανικό κανάλι ARTE στις 24/2/15 ( http://tinyurl.com/lq5bapk στα γερμανικά και http://tinyurl.com/om9nn3e στα γαλλικά). Με την ευκαιρία δείτε και το παρακάτω βίντεο για τον ESM : http://tinyurl.com/po8lgbd (δείτε το όλο! Φοβερές ομολογίες!)

The documentary of Harald Schumann and Árpád Bondy started broadcasting on 03.09.15 the first channel of German State Television ARD and roused a storm of reactions. A more extensive version had been viewed by the Franco-German channel ARTE on 24/2/15 http://tinyurl.com/lq5bapk in German and in French http://tinyurl.com/om9nn3e). By the way you see the video below for the ESM: http://tinyurl.com/po8lgbd (see all! Terrible confessions!)

ESM: the new dictatorship / MES: la nuova dittatura / ΕΜΣ: η νέα δικτατορία

Posted by epaminternational on 03/02/2014

cropped-logo-epam-ir1

______________________________________________________

20121008_esm-is-inaugurated

Date: 08 October 2012

Luxembourg – The inaugural meeting of the Board of Governors of the European Stability Mechanism (ESM), comprising the euro area Finance Ministers, was held in Luxembourg on 8 October 2012. Jean-Claude Juncker, President of the Eurogroup and Chairman of the Board of Governors of the ESM, said: “I am delighted to announce that the ESM has been formally inaugurated today.

_______________________________________________________

Deutsche Sprache / Subtitles in english / sottotitoli italiani / ελληνικοί υπότιτλοι

Auch für diejenige, die bescheid wissen um was ESM wirklich geht, gibt es sehr interessante Geständnisse nach Minute 09:57 !

Even for those who know well what EMS is, there are some very interesting confessions after minute 09:57 !

Anche per chi sa bene che cos’ è MES, ci sono alcune confessioni molto interessanti dopo 09:57 !

Ακόμα και γι αυτούς που ξέρουν καλά τι είναι ο ΕΜΣ, υπάρχουν κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ομολογίες μετά το λεπτό 09:57!

%d bloggers like this: