ΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – (ΜΠΟΡΕΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ;)


506651E5BFB76A2908AACEC5AF95EB8B

Ο ”ΕΛΓΚΙΝ” ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

Νέα διάσταση τῆς μνημονιακῆς λεηλασίας. Οἱ διεθνεῖς ὕαινες καὶ οἱ τοκογλύφοι σὲ συνεργασία μὲ τοὺς δοσιλογους φαίνεται πῶς προετοιμάζουν ἐπίθεση κατὰ τῶν ἀρχαιολογικῶν καὶ πολιτιστικῶν θησαυρῶν τῆς πατρίδος μας. Αὐτὸ συνάγεται ἀπὸ τὸ πρόσφατο ἄρθρο τῶν ΤIMES[1] τὸ ὁποῖο παρουσιάζουμε σὲ δικὴ μας μετάφραση παραθέτοντες συγχρόνως καὶ τὸ κείμενο στὴν ἀγγλική. Πρωτεργάτες εἶναι μέλη τῶν ἀμερικανικῶν ἀρχαιολογικῶν σχολῶν που δραστηριοποιοῦνται στὴν χώρα καὶ ὅπως ἀποκαλύπτεται στὸ παρατιθέμενο ἄρθρο ἔχουν ἀπὸ καιρὸ εἰσηγηθῆ στὴν κυβέρνηση τῶν δοσιλόγων σχέδια ἰδιωτικοποιήσεως καὶ λεηλασίας τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων καὶ μουσείων. Τὸ ΚΑΠ-Σπίθα ἐνημερώνει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ τὸν καλεῖ νὰ ἀνατρέψῃ τὰ σχέδια αὐτὰ.

in English

_____________________________________________________

Στὸν ἀπόηχο τῆς λιτότητας τῆς κυβέρνησης, κάποιοι ἐγγύτεροι σὲ θησαυροὺς στὴν Ἑλλάδα ὑποστηρίζουμε τὴν μετατροπή τους σὲ ἰδιωτικές ἐταιρεῖες

Συντάκτης Charlotte McDonald-Gibson/Ancient Nemea Jan. 18, 2014

Πολλὰ εὐρήματα που βρέθηκαν σὲ ἀνασκαφὲς ἢ ἔλκονται απὸ τοὺς θρύλους τῆς Νεμέας θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθουν γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς τοποθεσίας. Τὸ μυθικὸ λιοντάρι τῆς Νεμέας σκοτώθηκε ἀπὸ τὸν Ἡρακλῆ στὸν πρῶτο ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ ἄθλους του, εἶναι τῆς ἰδίας σοβαρότητος πρὸς τὰ ἀθλήματα τῶν ἀνταγωνιστῶν της.Τὸ μπρούτζινο ἄγαλμα τοῦ νεαροῦ Ὀφέλτου τοῦ ὁποίου ὁ θάνατος λέγεται ὅτι εἶχε ἐμπνεύσει τοὺς ἀγῶνες που διηξήγοντο μακρύτερα πρὸς τὰ δυτικά, δηλαδὴ στὴν Ὀλυμπια.

Ὁ Stephen Miller, ἕνας ἀμερικανὸς ἀρχαιολόγος ὁ ὁποῖος ἔχει περάσει τὰ τελευταῖα σαράντα χρόνια ἀνακαλύπτοντας τοὺς θησαυροὺς τῆς Νεμέας ἐξοργίζεται γιατὶ στὶς  προθῆκες καταστημάτων ὑπάρχουν ἀντίγραφα κυκλαδικῶν εἰδωλείων, ἀπὸ ἕνα ἀρχιπέλαγος 200 χλμ ἀνατολικώτερα. «Κανένα ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν Νεμέα[3]» λέει στὸ ΤΙΜΕ δείχνοντας τὶς εὐτελεῖς ἐπιλογὲς τῆς προθήκης.

Ἐξίσου ἀπογοητευτικὴ γιὰ τὸν 72χρονο ἀρχαιολόγο εἶναι ἡ ἔλλειψις ξενοδοχείων καὶ ἐστιατορίων γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἐπισκεπτῶν τοῦ χώρου. «Τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ κάνει καλὴ δουλειὰ σὲ ὁρισμένους τομεῖς: κάνει ἐξαιρετικὴ δουλειὰ στὶς ἐργασίες συντηρήσεως καὶ εἶναι πολὺ καλὸ στὴν δημιουργία ἐκθέσεων» λέει ὁ Miller «εἶναι ὅμως χάλια ἐπιχειρηματίες».

Ὁ Miller ἔχει μία λύση ἡ ὁποία θὰ δημιουργήσῃ θέσεις ἐργασίας καὶ θὰ προστατεύσῃ τὸν τεράστιο ἀρχαιολογικὸ πλουτο τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὶς καταστροφὲς τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία ἔχει κλείσει ἀρχαιολογικοὺς χώρους,  ἔχει κλειδώσει μουσεῖα καὶ ἔχει προκαλέσει κῦμα λεηλασιῶν. Σὲ μιὰ λεπτομερῆ πρόταση που ἀπέστειλε στὴν Κυβέρνηση στὰ τέλη τοῦ περασμένου ἔτους ὁ ἴδιος προτείνει νὰ ἐπιτρέψῃ σὲ ἰδιωτικὲς ἐταιρεῖες νὰ ἀναλάβουν τὴν ἀνάπτυξη, τὴν προώθηση καὶ τὴν ἀσφάλεια ὁρισμένων ἀναξιοποίητων (ἀρχαιολογικῶν Σ.Μ.) χώρων μὲ ἀντάλλαγμα ἕνα μερίδιο ἐσόδων που προέρχονται ἀπὸ τοῦς τουρίστες.

Ἡ πρόταση αὐτὴ ἴσως δὲν φαίνεται τόσο ριζοσπαστικὴ σὲ μιὰ στιγμὴ που ἡ Ἰταλία ἐπιτρέπει σὲ ἕναν οἶκο μόδας μία ἐταιρεία νὰ εἶναι χορηγὸς τοῦ Κολοσσαίου, ἡ Βρεττανία ἰδιωτικοποιεῖ  ὁρισμένες ὑπηρεσίες σὲ εἰκονικὰ μουσεῖα καὶ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ξεπουλᾶνε ἱστορικὰ κτίρια λόγω μειώσεων τῶν προϋπολογισμῶν. Ὅμως ὁποιαδήποτε πρόταση ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ στὴν ἀπώλεια κρατικοῦ ἐλέγχου ἐπὶ τοῦ τεραστίου πολιτιστικοῦ πλούτου τῆς Ἑλλάδος ἀναμοχλεύει τὸ ἐθνικιστικὸ συναίσθημα μίας χώρας σημαδεμένης ἀπὸ ἐπανειλημμένες λεηλασίες ἐκ μέρους ξένων κρατῶν.

Τὸ βάθος ὅμως τῆς κρίσεως σημαίνει ὅτι ἡ συμμετοχὴ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως στοὺς ἀτελείωτους θησαυροὺς τῆς Ἑλλάδος δὲν ἀποτελεῖ πολιτικὸ ταμποῦ ὅπως στὸ παρελθὸν.

«Ἀναπόφευκτα, τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ θὰ συῤῥικνωθῆ », δηλώνει ὀ Γιῶργος Βαβουρανάκης, λέκτωρ ἀρχαιολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἡ ἀνησυχία του εἶναι ὅτι ἡ μετάβαση ἀπὸ τὸ κράτος στὸν ἰδιωτικὸ τομέα συμβαίνει μὲ τρόπο τυχαῖο καὶ χωρὶς κανόνες: « Χρειαζόμαστε ἕνα ὅραμα που λείπει σήμερα γιὰ τὸν πολιτισμό, τὴν πολιτιστικὴ κληρονομιά, γιὰ τὸ πῶς θὰ διαχειριστοῦμε αὐτὴ τὴν ὑπόθεση».

Ἀπὸ τότε που τὸ τεράστιο δημόσιο χρέος τῆς Ἑλλάδος ἔσπρωξε τὸ ἔθνος στὸ χεῖλος τῆς χρεωκοπίας τὸ 2009 , τὰ μέτρα λιτότητος που ἐπιβάλλονται ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ὡς ἀντάλλαγμα τῶν 240 δισ εὐρὼ σὲ δάνεια διασώσεως, ἔχουν πλήξει ὅλους τοὺς κυβερνητικοὺς καὶ κοινωνικοὺς τομεῖς.  Σήμερα, τὸ ἕνα πέμπτο τῶν Ἑλλήνων ζοῦν σὲ συνθῆκες φτώχειας, ἡ ἀνεργία τῶν νέων βρίσκεται στὸ 58% καὶ ὁλόκληροι τομεῖς τῆς δημοσίας διοικήσεως  καθυστεροῦν τὶς ἀμοιβὲς ἢ ἁπλῶς καταργοῦνται.

Ὁ Ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ, Πάνος Παναγιωτόπουλος , λέει ὅτι ὁ προϋπολογισμὸς τοῦ Ὑπουργείου του ἔχει μειωθῆ κατὰ 52% ἀπὸ τὸ 2010 . Ὁ Σύλλογος Ἑλλήνων Ἀρχαιολόγων ἔχει προειδοποιήσει ὅτι οἱ συνέπειες θὰ εἶναι ἐκτεταμένες καὶ μακρὰς διαρκείας. Ἡ συντήρησις, ἔρευνα καὶ ἀνάλυσις θὰ ἐπιῤῥεασθοῦν λόγω ἐλλείψεως ἀρχαιολόγων τῶν ὁποίων οἱ ἀμοιβὲς ἔχουν ἐλαττωθῆ. Ἀρχαιολογικοὶ χῶροι καὶ μουσεῖα ἀναγκάστηκαν νὰ κλείσουν ἢ νὰ μειώσουν ὧρες λειτουργίας τους λόγω ἐλλείψεως προσωπικοῦ πωλήσεων εἰσιτηρίων στερούμενοι περαιτέρω εἰσπράξεων. Αὔξησις τῆς φτώχιας σημαίνει στροφὴ περισσοτέρων ἀνθρώπων πρὸς τὸ ἔγκλημα, καὶ με λιγότερες φύλακες προστασίας τῶν θησαυρῶν (Σ.Μ. ἀρχαιοφύλακες) οἱ ἐκθέσεις ἀρπαγῆς εὐρημάτων καὶ λαθρανασκαφῶν ἔχουν αὐξηθῆ.

Στὴ Νεμέα, στὸ βόρειο τμῆμα τῆς Πελοποννήσου, ἡ αἰφνιδία κατάργησις τῆς ὑπερωριακῆς ἀμοιβῆς δώδεκα ἀρχαιοφυλάκων εἶχε ἀποτέλεσμα νὰ κλείσῃ ὁ ἀρχαιολογικὸς χῶρος γιὰ δέκα ἑβδομάδες. Οἱ τουρίστες που φθάνουν τὰ Σαββατοκύριακα δὲν μποροῦν πλέον νὰ ἐπισκευθοῦν τὶς κομψὲς στῆλες τοῦ Ναοῦ τοῦ Διὸς τοῦ 330 π.Χ., ἢ νὰ  δαβάσουν τὶς κακογραμμένες ἀπὸ τοὺς ἀθλητὲς, πρὸ 2.500 ἐτῶν, ἀρχαῖες ἐπιγραφὲς στὴ στοά, ὅπως συνήθιζαν στὸ στὰδιο ὅπου διηξήγοντο οἱ ἀγῶνες τῆς Νεμέας.

Οἱ ἀρχαιοφύλακες τελικῶς ἐπέστρεψαν στὴν ἐργασία τους κατόπιν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν κυβέρνηση, λέει ὁ Miller, ἀλλὰ δὲν ἔχουν καταβληθῆ ἀκόμα τὰ δεδουλευμένα κυριακάτικων ἐργασιῶν. Μία ἐκκρεμὴς δικαστικὴ ὑπόθεσις που ἀφορᾶ τὴν  νομιμότητα τῶν συμβάσεων ὁρισμένου χρόνου ἐνδεχομένως νὰ προκαλέσῃ τὴν μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀρχαιοφυλάκων τῆς Νεμέας ἀπὸ δέκα σὲ τρεῖς[4]. Παρόμοιες ἱστορίες ἐπαναλαμβάνονται σὲ πολλοὺς ἐκ τῶν 9.000 ἀρχαιολογικῶνς χώρων τῆς χώρας καὶ 228 ἀρχαιολογικῶν μουσείων, καὶ εἶναι ἡ ἀπογοητευτικὴ ἔλλειψις ἀναπτύξεώς τους ἐν ἀντιθέσει πρὸς τοὺς ἀριθμους ρεκὸρ τουριστικῶν ἀφίξεων στὴν Ἑλλάδα –κορυφώθηκε σὲ 17 ἑκατ. πέρυσι) διαπίστωσις ἡ ὁποία προκάλεσε τὴν πρόταση Miller.

« Ἔχω κρατήσει τὸ στόμα μου κλειστὸ γιὰ 40 χρόνια, ἀλλὰ τώρα πρόκειται νὰ κτυπήσω τὸ χέρι στὸ γιατὶ αὐτό εἶναι μία τέτοια σπατάλη τῶν περιουσιακῶν στοιχείων», λέει ὁ Miller, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπισήμως συνταξιοδοτηθῆ, ἀλλὰ ἐξακολουθεῖ νὰ συμμετέχει στὶς ἐργασίες συντηρήσεως στὸ χῶρο.

Ὁ θυμὸς του προκαλεῖται ἀπὸ μία ὁλόκληρη ζωὴ ἀφιερωμένη στὴν Νεμέα. Ὅταν ἔφθασε τριαντάχρονος μὲ τὸ Πανεπιστήμιο Berkeley τῆς Καλιφόρνια τὸ 1973, ἡ Νεμέα ἦταν ἕνα ἀφύλακτο συνοθύλευμα ἐρειπίων. Στὰ χρόνια που μεσολάβησαν, μὲ τὴ χρησιμοποίηση κεφαλαίων ἀπὸ Ἑλλήνων καὶ ξένων δωρητῶν ὁ Miller καὶ ἄλλοι ἀρχαιολόγοι τοῦ Berkeley, διατηρησει τὸ χῶρο, ἔκτισαν τὸ μουσεῖο, ἔχουν ταὐτισθῆ μὲ τὴν ἱστορία περιοχῆς μέσω τῶν εὐρημάτων που αὐτοι ἔφεραν στὸ φῶς καὶ ἔχουν ἐν μέρει ἀποκαταστήσει τὸ ναὸ τοῦ Διός.

Τὸ Berkeley δὲν εἶναι τὸ μόνο ξένο ἀκαδημαϊκὸ ἱδρυμα που ἐργάζεται στὴν Ἑλλάδα. Σχολὲς 17 χωρῶν συμμετέχουν σὲ ἀνασκαφὲς σὲ ἐθνικὴ κλίμακα. Τὰ πλούσια πανεπιστήμια τῶν ΗΠΑ ἔχουν ἰδιαιτέρως ἐμφανῆ παρουσία καὶ τοὐλάχιστον δέκα ἀπὸ αὐτὰ νὰ συμμετέχουν Τα σχολεία ἀπὸ 17 χώρες που συμμετέχουν σὲ ανασκαφές σὲ εθνικό επίπεδο. Οι πλούσιοι πανεπιστήμια των ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα εμφανή , με τουλάχιστον 10 νὰ συμμετέχουν σὲ τρέχοντα προγράμματα. Ὅλα τὰ ἀντικείμενα τὰ ὁποῖα οἱ ξένοι ἀρχαιολόγοι ἔχουν ἀποκαλύψει εἶναι ἰδιοκτησία του ἑλληνικοῦ κράτους καὶ ὁ Miller σπεύδει νὰ τονίσει ὅτι δὲν προτείνει νὰ πουλήσῃ ἡ Ἑλλάδα ἀρχαιολογικὰ εὐρήματα καὶ/ἢ ἱστορικοὺς χώρους.  Αὐτό εἶναι ἕνα εὐαίσθητο ζήτημα : μια συνέντευξη δύο γερμανῶν πολιτικῶν που δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ Bild τὸ 2010 ὑπὸ τὸν τίτλο « Πουλῆστε τα νησιά σας καὶ τὴν Ἀκρόπολη, χρεωκοπημένοι Ἕλληνες» προκάλεσε τὴν ὀργὴ καὶ ἀναβίωσε μνῆμες ἀπὸ τὶς λεηλασίες τοῦ παρελθόντος

Ἡ Ἕλενα Κόρκα , διευθύντρια τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ Ἀρχαιοτήτων καὶ Ἰδιωτικῶν Ἀρχαιολογικῶν Συλλογῶν, ἀναφέρει ὅτι οἱ λεηλασίες γιὰ κῦρος ὴ γιὰ κέρδος ἀνάγονται πίσω, στοὺς Ῥωμαίους ἀκόμα, οἱ ὁποῖοι τυμβωρυχοῦσαν προκειμένου νὰ κοσμήσουν τὶς βίλες τῶν ἀριστοκρατῶν τους μὲ θησαυρούς. Ξένες δυνάμεις που εἰσέβαλαν, ὅπως ὁ Ναπολέων[5] καὶ οἱ Ναζὶ ἀπέσπασαν ἐπίσης ἕνα μερίδιο ἀπὸ τὴν πλούσια ἀρχαιολογικὴ λεία. Ὡς ἐκ τούτου ἡ Ἑλλὰς ἔχει μερικοὺς ἀπὸ τοὺς αὐστηρώτερους νόμους προστασίας τῶν ἀρχαιοτήτων. «Δὲν θεωροῦμε αὐτὰ (τὰ ἀρχαιολογικὰ εὐρήματα ΣΜ) ἀντικείμενα ἐμπορίου λέει ἡ Κόρκα.

Ὁ Ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ ἀποῤῥίπτει μέχρι στιγμῆς[6] ὁποιαδήποτε πρόταση μεταβιβάσεως τῆς διαχειρήσεως (ἀρχαιολογικῶν ΣΜ) χώρων. «Ὁ πολιτιστικος πλοῦτος, ἡ κληρονομιὰ αὐτῆς τῆς χώρας, θὰ παραμείνῃ ὑπὸ κρατικὸ ἔλεγχο διότι ἀνήκει στὸν ἑλληνικό λαό», ἀναφέρει ὁ Παναγιωτόπουλος . Ἀλλά δὲν ἀποκλείει μεγαλύτερη συμμετοχὴ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως[7] καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις καὶ λέει ὅτι τὸ κοινοβούλιο ἐψήφισε προσφάτως ἕνα μέτρο που ἐπιτρέπει σὲ τουριστικὲς ἐπιχειρήσεις δυνητικῶς νὰ ἐκμισθώνουν ἀρχαιολογικοὺς χώρους γιὰ μεμονωμένες ἐκδηλώσεις ἢ ἐπισκέψεις ἐκτὸς ὡραρίου.[8] Οἱ ἐπιχειρήσεις μποροῦν τώρα νὰ προβάλουν τὶς διαφημίσεις τους μὲ φόντο δραματικὰ μνημεῖα στὴν Ἑλλάδα .

Ὁ ἀκαδημαϊκὸς Βαβουράκης, λέει ὅτι ἕνας ἄλλος νέος νόμος ἐπιτρέπει στὶς ἐπιχειρήσεις νὰ προσλαμβάνουν τοὺς δικούς τους ὰρχαιολόγους νὰ διενεργοῦν ἀξιολογήσεις σὲ πιθανές θέσεις ἀναπτύξεως . Ἀνησυχεῖ ὅτι αὐτὴ ἡ ἐξωτερικὴ ἀνάθεσις θὰ ἐσήμαινε πρόσληψη λιγώτερο ἀμοιβομένου εἰδικευμένου προσωπικοῦ. Ἂν καὶ δὲν εἶναι ἀντίθετος στὴν παροχὴ ἀδειῶν σὲ ἰδιωτικὲς ἐταιρεῖες νὰ διευθύνουν (ἀρχαιολογικοὺς ΣΜ) χώρους, ὁ ἴδιος λέει ὅτι ἡ διατήρησις αὐστηροῦ ἐλέγχου ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτσμοῦ εἶναι ζωτικῆς σημασιας γιὰ τὸ πῶς ἡ ἱστορία τῆς κοιτίδος τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ συντηρεῖται.

«Ἂν ἀφήσετε τὴν ἀφήγηση που παράγεται σὲ κάποιον ἄλλο» ἰσχυρίζεται, «τότε οὐσιαστικῶς χάνετε τὴν ἀποσκευὴ τῆς ἐθνικῆς σας ταὐτότητος καὶ τὴν αἴσθηση τῆς ἱστορίας».

Γιὰ τὴν μετάφραση καὶ τὴν ἀντιγραφὴ

Γαβριὴλ Πελεκίδης

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on January 26, 2014, in Hot, Αρθρα στα Ελληνικα and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: