9/11, the day of Neoliberalism – Nyliberalismens dag (English, Swedish)


This article is re-blogged from last year (11-09-2013), when I published it on ‘Athenianvoice’.

The powers that have shredded the constitution and that took you into a series of wars that have left countless civilians dead based on this event. You owe it to your children and grand children to take another look at it.

De krafter som har strimlat sönder konstitutioner och som dragit in dig i en serie krig som har lämnat otaliga civila döda baserat på denna händelse. Du är skyldig dina barn och barnbarn att ta ytterligare en titt på den händelsen.

___________________________________________________________________________
(scrolla ner efter den engelska versionen för den svenska efter ni har sett videon)

death_to_neo_liberalism_by_party9999999-d5hh8l9

9/11, the day of Neoliberalism

Today is a day in winch we should remember the 40,018 Chileans, that Pinochet killed and all the millions of victims of this kind of interference in sovereign nations affairs, by the hawks of the bankers.

3 000 people died in N.Y.C this day in 2001 and 3,5 millions have died since this day in 1973 due to Neoliberalism’s neocolonial aims.

Today it is 40 years since Milton Friedman and Henry Kissinger, and their neo-liberalism’s “special forces” (CIA) , murdered Salvador Allende and installed the dictator Augusto Pinochet in Chile, as neoliberalism’s first open aggression and the enforced dictatorisation of a sovereign country. Since then, the Chicago boys and the Wall Street ‘dudes’ has plowed through a large number of countries, leaving behind many millions of dead and even more homeless, refugees and poor in the world. They have rearranged the big city centers into banking and business districts with the same chains of shit-food, shit-coffee and shit-gadgets and they have ‘ghettoized’ vast areas just outside the city centers and in the suburbs. They have created rigorous wealth to about 5% of these countries’ populations and has put the rest in a very aggressive poverty, where a “social-economic income-cannibalism” is spreading more and more and faster.

This took place throughout Latin America and Asia, until the moment came, after the Soviet Union’s well planned fall, to globalize the dictatorship, which of course had proved to be a necessary condition for neoliberalism to be implemented in a country. Since people quickly understand that it’s the looting of their property and land its about in reality and because they begin to oppose this, the neoliberals feel that they can not allow such insignificant things as democracy, constitutions, laws, and human and civil rights to put a stick in the wheels of the greedy and power-drunk’s own little social-economic model.

They attacked Iraq in the first Gulf War for their neoliberal achievements and the rescue of the petrodollar. And then, sick enough, also on Sept 11th, though in 2001, they really provided the world with a neoliberal “gag” and a pair of “magic glasses” for every home, by a false flag operation which today goes by the name “9/11”. It aimed to, apart from; to constitute the starting point for neoliberalism’s global crusade and plunge the U.S. citizen in “quarantine” via the Patriot Act, to also distinguish the “obedient subjects”, those who accept whatever the leaders and their propaganda machinery say, and the “naughty terrorists “, ie all those who see neoliberalism’s rampage as a very dangerous, but conscious global dictatorisation of human societies.

So we all suddenly became either obedient ‘servants’ or recalcitrant ‘terrorists’.

Instead of being led to only remember the victims at World Trade Center today, the 11 Sept 2013, and instead of letting ourselves again be fooled into the Euro-Americanized imaginary world, where only white westerner’s blood and Israeli’s blood is worth mourning for, we could seize the opportunity and instead give some thought to the 3.5 million that has been killed by neoliberalism’s uniformed ‘hit-men’, since they themselves blew up their two tallest skyscrapers, bizarrely enough in the immediate neighborhood of Liberty Street (???) in downtown Manhattan.

Instead of being led to only remember the victims at World Trade Center, we can make 9/11 an annual day of remembrance for ALL the human victims that the ‘vampires’ has demanded since then and still does. Together we can make this day a day of decency and conscience when we loudly and clearly say, WHAT YOU DO, YOU DON’T DO IN MY NAME!

I, KOSMAS LOUMAKIS, AS A GREEK, AS A SWEDISH CITIZEN, AS A WORLD CITIZEN AND A FREE MAN, HEREBY  OPENLY DECLARE TO MR RHEINFELDT, MR SAMARAS, MRS MERKEL, MR OBAMA AND THE OTHER NEOLIBERAL, DICTATORIAL ‘BUTLERS’ AND THEIR COURTS OF SERVANTS, THAT WHAT THEY DO, THEY DON’T DO IN MY NAME AND NOT WITH MY CONSENT…  YOU VIOLATE MY RIGHT TO PROTECT MYSELF FROM MY MORAL GUILT FOR YOUR CRIMES, SINCE I AM FORCED TO PAY (TAXES) FOR YOUR CRIMINAL ACTS.  I FEEL STRONGLY THAT I SPECIFICALLY HAVE TO DECLARE THIS, PRIMARILY BECAUSE I DO NOT SUPPORT YOUR CRIMES, BUT ALSO BECAUSE YOU OTHERWISE TAKE FOR GRANTED THAT WE ALL, MORE OR LESS, SUPPORT YOUR LETHAL POLICIES AND THAT WE ALL, BECAUSE OF A MEANINGLESS VOTE EVERY FOUR YEARS, HAVE GIVEN YOU OUR CONSENT TO COMMIT THESE CRIMES AGAINST HUMANITY.

Stockholm 11-09-2013

Kosmas Loumakis

_____________________________________________________________________________________________________

death_to_neo_liberalism_by_party9999999-d5hh8l9

9/11 – Nyliberalismens  dag

Idag är en dag vi bör minnas för de 40.018, Chilenare som Pinochet dödade och för alla dem som fallit offer för sådana inblandningar i suveräna nationers angelägenheter från bankirernas hökar.

3 000 människor dog i NYC denna dag år 2001 och 3,5 miljoner har dött sedan denna dag år 1973 på grund av nyliberalismens nykoloniala syften.

Idag är det 40 år sedan Milton Friedmann och Henry Kissinger och deras ny-liberalism’s ”specialstyrkor” (CIA), mördade Salvador Allende och tillsatte Augusto Piniochett i Chile som en första nyliberalismens öppna aggression och tvångsdiktatorisering av ett suveränt land. Sedan dess har Chicago-pojkarna och Wall Street-grabbarna plöjt igenom ett stort antal länder och lämnat efter sig många miljoner dödsoffer och ännu fler hemlösa, flyktingar och fattiga i världen. De har gjort om storstädernas stadskärnor till bank- och affärs-distrikt med samma kedjor av skitmat, skit-kaffe och skit-prylar och föslummat områdena alldeles utanför stadskärnan och i förorterna. Man har skapat offantliga rikeomar åt ca 5% av dessa länders befolkningar och försatt resten i en mycket aggressiv fattigdom där en ”social-ekonomisk inkomstkanibalism” sprids alltmer och allt snabbare.

Detta försiggick i hela Latinamerika och i Asien, tills stunden kom efter Sovjetunionens välplanerade fall, att globalisera diktaturen, som ju visat sig vara en nödvändig förutsättning för att nyliberalismen skall kunna implementeras i ett land. Eftersom folken snabbt förstår att det är plundring av deras egendom och mark det i verkligheten rör sig om och då de börjar motsätta sig detta kan de ju inte tillåta en så obetydlig sak som demokrati, konstitutioner, lagar och mänskliga och civila rättigheter sätta käppar i hjulen för de girigas och maktlystnas alldeles egna lilla social-ekonomiska modell.

Man attackerade Irak i det första gulfkriget för nyliberala landvinningars skull och för att rädda petrodollarn, för att sedan, sjukt nog också den 11 Sept, fast år 2001, verkligen förse världen med nyliberalismens”munkavle” och dess ”troll-glasögon” genom false flag-operationen som idag går under namnet ”9/11”… Den syftade till att, utöver att utgöra startskottet för nyliberalismens globala korståg och försätta den amerikanska medborgaren i ”karantän” via Patriot Act, också skilja på de ”lydiga undersåtarna”, de som accepterar vadhelst ledarna och deras propaganda-maskineri säger och de ”olydiga terroristerna”, med andra ord, alla de som ser nyliberalismens framfart som en mycket farlig, men medveten global diktatorisering av de mänskliga samhällena.

Så blev vi alla plötsligt antingen lydiga ’undersåtar’ eller motsträviga ’terrorister’.

Istället för att idag, den 11 Sept 2013, ledas till att bara minnas offren i World Trade Center och återigen låta oss luras in i den euro-amerikaniserade föreställningsvärlden där endast vita västerlänningars och Israelers blod är värda att sörja, kunde vi ta tillfället i akt och istället ägna en tanke åt de 3,5 miljonerna som dödats av nyliberalismens uniformerade torpeder, sedan de själva sprängt sina två högsta skyskrapor, bizarrt nog alldeles i närheten av Liberty Street (frihetsgatan), på södra Manhattan.

Istället för att ledas till att endast minnas offren i World Trade Center, kan vi göra den 11 Sept till en årlig minnesdag för alla de människo-offer som ’vampyrerna’ krävt sedan dess och fortfarande kräver… Vi kan tillsammans göra den här dagen till en anständighetens och samvetets dag, då vi högt och tydligt säger, DET NI GÖR, GÖR NI INTE I VÅRT NAMN!

JAG, KOSMAS LOUMAKIS, SOM GREK, SOM SVENSK MEDBORGARE, SOM VÄRLDS-MEDBORGARE OCH SOM EN FRI MAN, DEKLARERAR HÄRMED ÖPPET FÖR HERR RHEINFELDT, HERR SAMARAS, FRU MERKEL, HERR  OBAMA OCH DE ÖVRIGA NYLIBERALA, DIKTATORISKA HOVMÄSTARNA OCH DERAS ‘KOPPEL AV TJÄNARE OCH UNDERSÅTAR’ ,ATT DET DE GÖR, GÖR DE INTE I MITT NAMN OCH INTE MED MITT MEDGIVANDE…

NI VÅLDFÖR ER PÅ MIN RÄTT ATT VÄRJA MIG FRÅN MIN MORALISKA SKULD TILL ERA BROTT, EFTERSOM JAG TVINGAS BETALA (SKATT) FÖR ERA KRIMINELLA HANDLINGAR.  JAG KÄNNER STARKT ATT JAG UTTRYCKLIGEN MÅSTE DEKLARERA DETTA, FÖRST OCH FRÄMST FÖR ATT JAG INTE GER ER MITT STÖD TILL ERA BROTT, MEN OCKSÅ EFTERSOM NI ANNARS TAR FÖR GIVET ATT VI ALLA, MER ELLER MINDRE, STÖDJER ER DÖDSBRINGANDE POLITIK OCH ATT VI ALLA, PÅ GRUND AV EN MENINGSLÖS RÖSTNING VART FJÄRDE ÅR, HAR GIVIT ER VÅRT MEDGIVANDE TILL ATT BEGÅ DESSA BROTT EMOT MÄNSKLIGHETEN.

Stockholm 11-09-2013

Kosmas Loumakis

_____________________________________________________________________________________________

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on September 11, 2013, in Articles in English, Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: