Inför Obama-besöket och medias rövslickeri kring detta besök – Before the Obama-visit and the media’s ass-licking around this visit (Swedish and English)


scroll down for English version

caesar

av Kosmas Lumakis

När Bush skulle besöka Rom för några år sedan hade Romarna täckt över alla sina antika statyer med säckar och snaror runt halsen precis som Bush och Rumsfeldt-administrationen gjort med Guantanamofångarna… Amerikanarnas egna Caligula blev tvungen att beskåda alla dessa konstverk i Guantanamo-utstyrsel.

De s.k intellektuella och de s.k upplysta i Sverige kommer å andra sidan att välkomna Obama, vår tids kejsar Nero, med en kväljande underdådighet och med en skamlig moralisk afasi i uppsynen. De välprogramerade, urgröpta känsloliven i TV-rutan har inga som helst problem med detta.

Jag vill med anledning av just denna de ”civiliserades” stegrande dumhet och råhet, återge en historia som baserar sig på poeten och historikern Tacitus beskrivning av en specifik händelse i det antika Rom. Denna historia beskriver på ett gripande sätt, sinnestillståndet och det mentala vacuum som tillåter att brott emot mänskligheten och folkmord genomförs av just dem vi lär oss att se som de civiliserade! I morgonsofforna idag sitter allt oftare dessa låtsas-civiliserade och ’släpper väder’ från sina enkelriktade hjärnor.

Kejsar Nero i Rom, gav en av dåtidens största fester i sitt kejserliga palats! Alla som var ’någon’ i Rom var i Neros bankettgårdar för den här festen,… en sannerligen morbid fest!

Alla var där, senatorer, aristokratin, officerarna, de intellektuella, den tidens skvallerskribenter, ledarskribenterna, artisterna, poeterna,… alltså hela gräddan av Roms societet… Man hade dock ett störande problem under den gigantiska festen. Belysningen räckte inte till och man tyckte att det var för mörkt på sina håll. Hur skapar man tillräcklig belysning, för en sådan gigantisk fest i den gigantiska trädgården? Nero löste det hela! Han beordrade, att man hämtade ett stort antal ’kriminella’ och fångar och sedan brände han dem på bål. I den vackra prosan av Tacitus kan man läsa: ”de skickades in i flammorna, för att så förse festen med belysning under natten”!

För mig handlar det inte om Nero,…

Det handlar först och främst om Neros gäster!

Vilka var Neros gäster? Vilket sinnestillstånd krävs det för att man skall kunna slänga in ytterligare en bit fikon i sin mun samtidigt som ännu en människa slukas av lågorna? Vilket mentalt tillstånd krävs det för att man skall kunna sluka en handfull vinddruvor, samtidigt som en grupp människor korsfästs och bränns på bål, för att förse balkongerna med belysning? Det här var ju de bildade, den känsliga eliten i Rom, de var poeterna, sångarna, musikerna, artisterna, historikerna, de intellektuella! Hur många av dem reste sig för att protestera? Hur många av dem lyfte sin hand och sa ”detta är fel”, ”detta får inte ske”, ”det kan inte få fortsätta”?

Så vitt vi vet genom Tacitus historiska beskrivning, INGEN!… Ingen gjorde detta!

Jag har alltid undrat VILKA VAR NEROS GÄSTER egentligen? Efter nästan 25 års arbete med just det påstådda välfärdssamhällets generande och skamliga baksidor, tror jag att jag har fått mitt svar,… Jag vet mycket väl vilka Neros gäster var då och jag vet vilka de är nu!

Vi kan ha olika uppfattningar om hur vi löser våra problem, vi kan ha meningsskiljaktigheter om orsakerna och analyserna kring problemen, men vi kanske kan komma överrens om en gemensam punkt att utgå ifrån… Vi kan alla bestämma oss för att vi INTE skall acceptera att vara NEROS GÄSTER!

____________________________________________________________________________

(in English)

Before the Obama-visit and the media’s ass-licking around this visit

caesar

by Kosmas Loumakis

When Bush was visiting Rome a few years ago, the Romans covered over all its ancient statues with sacks and nooses around their necks just like the Bush and Rumsfeldt administration had done with Guantanamo prisoners… The Americans’ own Caligula was forced to view all of these masterpieces in Guantanamo outfit.

The so-called intellectuals and the so-called enlightened in Sweden will welcome Obama, our time Emperor Nero, with a sickening subservience and with a shameful moral aphasia written allover their faces. The well programmed, hollowed emotional lives on the TV screen have no problem with this.

I want to to, due to this the so called ”civilized’s” increasing stupidity and brutality, render a story based on the poet and historian Tacitus description of a specific event in ancient Rome . This story describes in a comprehensive way, the state of mind and the mental vacuum that allows crimes against humanity and genocide to be carried out, by the very same people we learn to see as the civilized! In the ‘morning sofas’ on TV, more and more often these ‘pretend-to-be-civilized’ sit and share their brainfarts from their uni-directional brains.

Emperor Nero in Rome gave one of the largest parties of the time in his imperial palace! Everyone who was ‘someon ‘ in Rome was in Nero’s banquet yards for this party,… a truly morbid party!

Everyone was there, senators, the aristocracy, the officers, the intellectuals, the column writers, the editorial writers, the artists, the poets,… the “cream” of Rome’s high society … They, however, had a disturbing problem for the giant party. The lighting was not enough and they thought it was too dark in some places. How to create adequate lighting, for such a gigantic party in the giant garden? Nero solves it all! He ordered his guards to bring a large number of ‘criminals’ and prisoners and then he burned them at the stake. In the beautiful prose of Tacitus we can read: “they were sent into the flames, to so provide illumination to the party during the night”!

For me it’s not about Nero,…

It is first and foremost about Nero’s guests!

WHO were Nero’s guests? What state of mind does it take to be able to throw in another piece of fig in your mouth while another man is being devoured by the flames? What mental state is required in order to be able to swallow a handful of grapes, while a group of people are crucified and burned at the stake, to provide the balconies with lighting? This was the educated, the delicate elite in Rome, they were poets, singers, musicians, artists, historians, intellectuals! How many of them rose up to protest? How many of them raised his hand and said ”this is wrong”, “this must not be done”, “it can not be allowed to continue”?

As far as we know from Tacitus historical description, NOBODY!… No one did this!

I’ve always wondered; WHO were Nero’s guests really? After almost 25 years of working with the western alleged welfare state’s embarrassing and shameful negative sides, I think I got my answer… I know who Nero’s guests were then and I know who they are now!

We may have different views on how to solve our problems, we can have disagreements about the causes and the analyzes about the problems, but we may be able to agree on a common point to start from… We can all decide that we will NOT accept to be Nero GUESTS!

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on August 9, 2013, in Articles in English, Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 7 Comments.

  1. Jo tack, jag mår bra och hoppas förstås detsamma om dig,… tack för omtanken Linda…

  2. Här skrivs det lika flitigt som vanligt. Kunglig formulering! Älskar detta inlägg och ämnena du berör! Hoppas du mår bra! Med vänlig hälsning linda

  3. Yeah, fuck Nero och hans jävla gäster, fuck em all

  4. Herrejösses den här människan Kosmas vet hur man formulerar sig! Det här måste vara det skarpaste jag läst på väldigt väldigt länge. Jag gör vågen!

  5. Al Qaeda är arbetsnamnet på den grupp av mujahedin-krigare som CIA organiserade, beväpnade och tränade för att kriga emot ryssarna i Afghanistan… Precis som i Latinamerika så är det inte alltför sällan USA själva som skapa de grupper de sedan presenterar som hot…

  1. Pingback: Varför finansierar USA och Sverige al-Qaida? | Vetenskapliga partiet

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: