Valet 2014: Är svaret på problemen, nya politiska partier eller en vital folkrörelse? – Del I


OBS: Detta är en artikel i två separata delar. Jag har försökt att vara så saklig som möjligt i de social-psykologiska, de filosofiska och de poltiska påståendena utan att jag på något sätt döljer mitt egna ideologiska ställningstagande. Jag väljer ofta att ge beskrivningar av tankar i metaforer och liknelser eftersom dessa kan erbjuda läsaren “sinnesbilder” som klargör saker på ett sätt som annars skulle kräva en långt mer utdragen text.

Del I behandlar:

 • grundprinciperna för hållbara mänskliga samhällen
 • den “ekologiska läskunningheten”
 • finans- och affärsvärldens omoraliska tanke-kultur som grund till avdemokratisering
 • de viktigaste frågeställningarna kring dessa makthavares etik
 • demokratins möjlighet till verkliga krafttag
 • dessa krafttags förutsättningar

_____________________________________________________________________

Jag har några allvarliga funderingar över nya politiska partiers egentliga möjligheter till något relevant demokratiskt förändringsarbete, inom det nuvarande politiska systemet. EU’s plundringspolitik och de problem som också det svenska samhället ställs inför kräver att partiernas (nya som gamla) framtida handlingar och strävanden skall kunna granskas och bedömas av det svenska folket, enligt:

 1. grundprinciperna för livets hållbarhet
 2. grundprinciperna för sann demokrati och sann rättvisa
 3. FN-deklarationen för De Grundläggande Mänskliga Rättigheterna och Behoven.

_____________________________________________________________________

demokrati 

Det är följande fem frågor som avgör huruvida jag ägnar någon tid åt ett politiskt parti eller ej,.. nytt som gammalt.

 • Har man förstått och anammat de viktigaste grundprinciperna för äkta demokrati och rättvisa, och människans och medborgarens centrala roll i bägge?
 • Har man förstått och anammat de grundläggande, naturliga principerna för livets hållbarhet och dess avgörande betydelse för de mänskliga samhällena?
 • Har man förstått att de grundläggande mänskliga rättigheterna också i Sverige är under attack från EU idag?
 • Syns dessa insikter tydligt i partiprogramets värdegrund och ännu tydligare i strävan och handling?
 • Har man en folkligt förankrad rörelse bakom sig som organiserat kan ge verklig kraft åt radikalt nytänkande?

‘Ekologisk läskunninghet’ är en grundförutsättning för hållbara poltiska åtgärder

De politiska och ekonomiska modellerna har alltför länge utvecklats utan någon som helst hänsyn till begreppet hållbarhet. Alla organiska system (människans också) tillhör ett ekosystem och det är dessa systems grundprinciper man måste förstå om man vill kunna förstå när människans ekosystem/samhälle är hållbart och när det inte är det.

Livets hållbarhet fungerar enligt vissa givna NATURLIGA PRINCIPER och Människan har vissa OKRÄNKBARA RÄTTIGHETER och BEHOV enligt FN-konventionen och det är dessa fundamentala förutsättningar för liv och i synnerhet mänskligt liv som svävar i stor fara idag och det är dessa som tydligt måste förstås, respekteras och väl skyddas av de mänskliga samhällena. DEN grundinsikten är jag övertygad om måste synas väl i partiprogramen om man vill ha äkta folkligt förtroende numera, för det är dessa frågor som innerst inne berör och oroar de allra flesta tänkande medborgarna idag.

”Livet är oändligt mycket mer än dina eller mina trubbiga teorier om det”

Fritjof Capra

”Sedan det introducerades i början av 1980, har begreppet hållbarhet ofta missuppfattats, adjungerats och även bagatelliseras genom att användas utan det ekologiska sammanhanget som ger begreppet dess rätta mening. Så jag tror att det är värt att reflektera en stund över vad hållbarhet egentligen betyder. (eko kommer från grekiskans οίκος som betyder hushåll – ekologi är läran om organiseringen bakom hållbar hushållning).

Vad som absolut måste genomsyra ett hållbart samhälle är insikten om att det inte är ekonomisk tillväxt, utveckling, marknadsandelar eller konkurrensfördelar, utan att det är hela livets väv som vår långsiktiga överlevnad beror på. Med andra ord, ett hållbart samhälle är utformat på ett sådant sätt att dess sätt att leva, dess företag, dess ekonomi, dess fysiska strukturer och dess teknik INTE stör naturens inneboende förmåga att upprätthålla liv. Det första steget i denna förståelse, är naturligtvis att:

 • Förstå principerna kring organisationen som ekosystem har utvecklat för att upprätthålla livets väv

Denna förståelse är vad Fritjof Capra i sin bok “The Ecology of Economics” kallar “ekologisk läskunnighet”. De folkvalda måste i enlighet med denna “läskunnighet”, också kunna läsa och förstå den

 • Sociala termometern (socialpsykologiska symptom) och den
 • Sociala barometern (det politiska låg- och högtrycket d.v.s medborgarens organiserade beredskap och förmåga att agera) om man skall ha en chans att kunna erbjuda verkligt hållbara lösningar.

I synnerhet när samhället befinner sig i djup kris MÅSTE medborgaren kräva denna typ av insikt av sina förtroendevalda eller organisera sig själva, annars kommer de som ledde saker och ting åt skogen att söka lösa de mänskliga problemen med omänskliga modeller. Yves Montand uttryckte vid något tillfälle om marknadsekonomin som förmodad och hyllad universalmedicin för alla samhällets åkommor: “Om problemet är utstående spikar från en träpanel, då är ju uppenbarligen en hammare bästa verktyget, men om problemet är ett trasigt el-uttag är ju en hammare ett idiotiskt verktyg”. I klartext,.. att försöka behandla samhällsmoraliska problem med ekonomiska verktyg är inte speciellt förnuftigt.

Det hållbara samhällets förutsättningar och människans grundläggande behov och rättigheter måste dirigera de ekonomiska modellernas riktning och inte tvärtom. Ett paradigmskifte hos ekonomerna behöver ersätta den allmänt accepterade ideologin om ekonomisk tillväxt med den om ekologisk hållbarhet. Detta håller förvisso på att hända nu på sina håll, men det bör ändå påpekas. För ett mänskligt samhälle/ekosystem innebär ekologisk hållbarhet också social, ekonomisk, politisk, rättslig, kulturell och intellektuell hållbarhet. Ser man på dagens stora mänskliga problem ur detta perspektiv, ser man klart att de i sin egentliga grund INTE alls är ekonomiska utan främst kulturella. Inom affärsvärlden och den finansiella världens mörkaste skrymslen har det länge grott en högst omoralisk tanke-kultur som närts inom dess främsta utbildningsinstitutionernas miljöer och normsystem. Det är normsystemen och ”branch-kulturen” , som andas ansvarslöshet, samvetslöshet, bedräglighet och brutalitet inom de största ekonomiska, finansiella och affärsjuridiska institutionerna, som har dragit in mänskligheten i en samhälls-ekonomisk dödsdans. Den “branch-kulturen” har utan någon avsevärd hänsyn till grundläggande mänskliga rättigheter, ekologisk hållbarhet eller internationella lagar utvecklat uppenbart ohållbara ekonomiska modeller. Den “branch-kulturen” har fött monster som Goldmann Sachs, IMF, WTO och Moodys (kreditbedömmarna), bl.a. – “Av frukten känner vi trädet”!

Sedan några decennier har den branch-kulturen marknadsfört och spritt en samhällskaraktär som baserar sig på en strukturell socialdarwinism. Den har orsakat ett värderingsskifte hos medborgaren från solidaritet, måttfullhet och samhällsansvar till själviskhet, girighet och ansvarslöshet. DEN socialdarwinismen föder ekonomiska modeller och politiska system där egoism och elitism blir ”nödvändiga” drivkrafter, där plutokrati, oligarki, autokrati eller någon annan form av tyranni blir ”nödvändiga” politiska verktyg och fullständig kontroll över människans kropp och själ, är det som på ett allt klarare sätt verkar vara det tydliga målet. Denna, eller någon annan för mänskligheten katastrofala tanke-kulturer kan förstås gro och uttryckas inom vilken ekonomisk modell som helst, så därför räcker det inte, att som åtgärd endast modifiera modellerna för “hur vi hushåller med tillgångarna gentemot utgifterna” (ekonomi). Man måste först och främst förändra den destruktiva tanke-kulturen som idag riskerar att rasera hela hushållet p.g.a att vissa föredrar att se också människan i hushållet som ett ekonomiskt verktyg.

Jag förklarar i del II av denna artikel varför denna förändring INTE går att genomföra genom varken gamla eller nya politiska partier inom det nuvarande nedsmittade politiska systemet. Man måste först se till att man har en sann demokrati om man skall kunna handskas med detta på folkets villkor, i synnerhet om makten ligger i händerna på icke-folkvalda människor som visat sig ha emotionella störningar.

Ledare och direktörer med psykiska och emotionella störningar

Alldeles för många av de ”briljanta” ekonomerna och affärsjuristerna i de största finansbolagen, storbankerna och företagen lider av emotionella störningar och psykiska bristsjukdomar har det visat sig. Studier visar att 8 av 10 (ur toppskiktet) har mycket allvarliga, emotionella störningar så som total avsaknad av empati, manipulativa tankemönster och sociopat- och psykopat-tendenser. Forskare på bl.a University of British Columbia och på Berkerly i Californien talar sedan ett decennium om en moralisk konkurs i finans och affärsvärlden som ett resultat av detta. Man tittade närmare på mellanchefer och chefer i de mest prestigefyllda finansiella institutionerna, de största bankerna och de största företagen och på ren svenska kan man säga att “de flesta är inte riktigt kloka”. De centrala mänskliga dygderna*1 och de centrala mänskliga värdena*2 som ledstjärnor för hållbara mänskliga samhällen och relationer (och som formar basen för civilisationens lagar, konstitutioner och kulturella och mentala fundament), ses och har länge setts som förlegade, onödiga och flummiga, av affärsmän, bankirer och finansfolk med sina hov.  Detta blir oerhört tydligt i synnerhet när man jämför med deras påtagliga drivkrafter, profit till varje pris, tillväxt till varje pris och makt till varje pris. De anses flummiga eftersom dessa individer i tidig ålder har tillslutit sina känsloliv, då man ‘lärt dem’ att känslor inte är nyttigt för karriären, så de har helt enkelt inte förmågan att förstå dessa dygders och värdens betydelse för ett mänskligt liv och ett mänsklig samhälle.

De psykiska bristsjukdomarna har av privata intressen dessutom lanserats och spritts i samhällena som NYA dygder och MODERNA värderingar, så många vanliga människor har anammat dessa bristsjukdomar som primära drivkrafter för sina val i livet. Hursomhelst så är deras ohållbara, närsynta branch-moral INTE ALLS lämplig i förhållande till det icke-folkvalda inflytande de har i de mänskliga samhällena idag. Åtminstone så länge man fortfarande vill kalla statsskicket demokrati.

Tre, för mänskligheten katastrofala dogman, som dessa har spritt är:

 • Eftersom människan endast är ett ekonomiskt verktyg (boskap) i sammanhanget och hennes samhällen endast elitens ‘laboratorium’ (farmer) kan i princip ALLT ursäktas och försvaras om bara profiten är tillräckligt stor och om den personliga makten ökar.
 • Banker och internationella företag är ”privata” när det gäller profit, men ”offentliga” när det gäller skulder, kostnader och drift.
 • Bankvärldens och finansvärldens regler, avtal och kontrakt måste ses som obestridbara ”naturlagar” medan länders konstitutioner, internationella lagar, alla lagar som skall reglera och förhindra övertramp emot folk och brott som bl.a kartellbildning, marknads-manipulation och monopol-krig kan ses som töjbara, orelevanta och försumbara.

Detta visar på en extremt farlig ekologisk analfabetism och en utvecklad narcissism hos alltför många ledande och normgivande affärsmän, ekonomer, finansfolk och deras jurister. När politiker och regeringar dessutom blir deras agenter och medborgarna fortfarande inbillar sig att de har demokrati, ligger mänskligheten mycket illa till.

De viktigaste frågorna som medborgarna borde ställa till sina folkvalda angående finans och affärsvärldens etik

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna   ARTIKEL 30 Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Om det sedan flera decennier är så att ohållbara ekonomiska modeller, verktyg och strategier presenteras, introduceras och betraktas som obestridbara ”naturlagar” utav ekonomiska skolors ”vise”,.. och om de via dessa modeller och strategier dikterar människornas tillgång till de grundläggande mänskliga rättigheterna;

 1. Varför saknas det då fortfarande mekanismer och ett praktiskt genomförbart förfarande för AUTOMATISK rättslig prövning i både nationella och internationella domstolar av dessa modeller och dess upphovsmän?
 2. Varför är de absolut nödvändiga principerna för hållbart liv och mänskliga rättigheter ÄNNU INTE STRUKTURELLT SKYDDADE på ett adekvat sätt emot hotfulla modeller, verktyg och strategier?
 3. Varför har de s.k demokratiska politiska systemen INTE använt sig av Demokratins säkerhetsventiler (som ges i demokratins ursprungsdokument och som försvaras i den internationella rättvisan) för att skydda Demokratin emot utpressning, och otillbörligt inflytande från icke-folkvalda, privata intressen?
 4. Varför är det fortfarande acceptabelt att i finansvärldens utbildningsenheter och arbetsmiljöer marknadsföra klara mentala störningar som nödvändiga karaktärsdrag för en blixtkarriär i finans- och affärsvärlden?

ALLA regeringar och ALL media har haft över 50 år på sig att formulera frågorna (som folken länge ställt sig). Efter i synnerhet Reagans och Thatchers avreglerings-korståg emot arbetarnas rättigheter och medborgarens inflytande, har vi ju känt till hoten emot Demokratin.

FN-deklarationen uttrycker klart att människan har ett antal okränkbara rättigheter, men den internationella politisk-ekonomiska praxisen som ju mycket hårt reglerar också den svenska politiska atmosfären, visar ju att de i allra högsta grad är kränkbara. Därför är det av absolut största vikt att NU ställa dessa frågor, i alla sammanhang där partier, individer eller experter påstår att de vill folkens bästa. I princip alla nya avtal och överenskommelser som rör folken i medlemsländerna inom dagens EU bryter våldsamt emot bl.a. denna artikel och även emot internationell rättvisa. När social-psykologiska sjukdomstillstånd tillåts forma grundetiken och normerna inom brancher och företag som har sådant inflytande på mänskliga samhällen, är det avgörande att Demokratin förmår kontra med kraft. Det är av absolut största vikt nu att samhällena mobiliserar sig och väcker skyddsmekanismerna och tillrättalägger lagstiftningen som kan säkra de mänskliga samhällenas långsiktiga hållbarhet. DETTA är vad politiska partier och den svenska medborgaren främst borde intressera sig för, och på blodigt allvar numera.

Problemet har hittills varit att medborgaren i Europa och i Sverige egentligen inte längre har en susning om hur man förser Demokratin med muskler, utan man låter sig uppgivet kuvas under lögnen att man ‘gjort sin plikt som medborgare’ genom att rösta ca 15 gånger under ett helt liv och betala en skatt till staten. Inte undra på att så många idag inbillar sig att Demokratin som sådan ‘inte fungerar’, när man inte ens har vågat pröva dess egentliga verktyg på fullaste allvar. De allra flesta känner inte ens till vad Demokratins tunga artilleri är… I både Italien, Grekland, Portugal och Spanien pågår det en enorm aktivitet i fråga om återuppväckandet av Demokratins egentliga kraft och dess tunga artilleri rullar sakteliga fram till fronten. EU vet att en samlad generalstrejk i två eller tre veckor fäller vilken Europeisk regering som helst. Inget lands regering kan i detta nu överleva en uthållig generalstrejk. Folkupplysningen i denna fråga sprider sig som en löpeld och alltfler ansluter sig till de nya demokratiska rörelserna och därför vill både europeisk och inhemsk media desperat att alla skall fokusera på högerextremismens ‘framfart’ istället, så att polarisering och eventuella inrikes konflikter skall rasera möjligheterna till enad front från ett enat folk emot EU’s nuvarande diktatorisering. I Grekland är Gyllene Gryning redan på tillbakagång och de har blivit bortjagade och bortkörda från flera platser runt om i landet och deras pseudo-patriotiska masker börjar falla, men detta faktum gestaltas i kanalerna i Grekland som “enstaka företeelser” samtidigt som de istället bjuder in Gyllene Grynings grövsta historie-troll som historisk analytiker i direktsändning. Om Demokratin i sin fulla kraft, när den rustar för försvar, verkligen var så svag som man vill gestalta den idag, skulle inte dagens diktatoriska EU så ihärdigt försöka avskaffa den och vissa krafter skulle inte så noggrant vilja stärka extremhögerns rekryteringsbas. Man är nämligen livrädd att ett folk skall återupptäcka sin kraft så som miljoner och åter miljoner i Sydeuropa nu gör, trots det europeiska media-motståndet, för då ligger hela det nuvarande rövar-EU med sina utplacerade politiska torpeder mycket pyrt till.

Bortsett från de politiska nödvändigheterna som idag mycket klarare naturligtvis kan ses av sydeuropéerna än av nordeuropéerna p.g.a. de påtagliga hotens och plundrings-raidernas klara krigsförklarings-karaktär som riktas emot sydeuropa, så måste också dagens ansvarsfulla medborgare i övriga Europa börja ställa krav på privata sektorer, på sina regeringar och på ekonomiska och finansiella trender.

Alla dessa trender och modeller föregås av idéer och alla strategier föregås av idéer, så det är i den idé-världen och i det tänkandet vi måste leta efter de grundläggande orsakerna. Kombinationen av dessa ide-kulturer och dagens plutokratiskt, fogliga rättvisa och den stympade, tröga och orkeslösa butler-demokratin döljer de riktiga orsakerna till krisen. Därför är dagens kris som sagt främst en kulturell kris som tillåtits mynna ut i en demokratins och rättvisans kris, som tillåtits mynna ut i en ekonomisk kris som nu tillåts mynna ut i en global humanitär kris.

Vi har länge förletts till att uppehålla oss med att behandla symptomet och effekterna, men aldrig sjukdomen, vi stirrar oss alltid blinda på handlingen och dess praktiska uttryck men aldrig de korrupta idéernas ursprung. Mycket ofta hör vi förklaringen att “så är människan” när vi undrar hur det kan komma sig att vissa kan vara så giriga, så illvilliga och så känslokallt egocentriska. Den förklaringen vittnar om en socialpsykologisk insikt på lekskolenivå, för det finns ingen som helst sanning i den. Människan är inte alls skaffad att agera girigt, illvilligt eller känslokallt egocentriskt såvida hon inte först misshandlats psykiskt, emotionellt eller fysiskt under en längre tid och utan möjlighet till återhämtning. Då skapar man i sin mentala arsenal ‘skyddsmekanismer’ för att inte skadas mer. Detta är ju en tragik för sig men en annan fråga i sammanhanget. Det finns relativt enkla vetenskapliga verktyg för att mäta både uppsåt och begär hos människan i förhållande till hennes mentala hälsa, men dessa verktyg används aldrig för att peka på dessa trendsättande affärsmäns, bankirers och affärsjuristers korrupta idé-världar. Om man är intresserad att med besked lösa samhällets verkliga problem och inte bara tillfälligt plåstra om dem, är det utöver uppmärksamheten kring de ‘mäktigas’ psykiska hälsa, följande livsviktiga demokratins förutsättningar man måste fokusera sina ansträngningar på:

 • medborgar-insikten – medborgarens tillgång till utbildning, fritt, kritiskt tänkande och yttrandefrihet samt rätten till uppriktig och sanningsenlig upplysning om sina demokratiska rättigheter, skyldigheter och verktyg. 
 • rättvisans räckvidd – verkligen lika inför lagen igenom alla socialklasser, utan undantag, och med ansvarsfördelning i förhållande till sammhällsinflytande enligt den ursprungliga demokratiska principen “ju mer inflytande desto mer ansvar”.
 • medborgar-beredskapen – den folkliga vaksamheten kring Demokratins äkthet och förmågan att skydda demokratin. Avgörande för detta är möjligheten för medborgaren till samlade, kraftfulla reaktioner emot en stats odemokratiska förehavanden genom rätten och möjligheten till vital organisering, protestaktioner, strejker. Dessutom måste man till varje pris försvara möjligheten till ett direkt demokratisk förfarande, alltså möjligheten till ett folkligt initiativ om en folkomröstning kring en ny konstitution genom en folkligt vald konstituerande församling som i nödfall kan förklara den befintliga regeringen ogiltlig, i enlighet med Demokratins grundprinciper om FOLKENS RÄTT TILL ATT FÖRSVARA SIG EMOT ALL FORM AV TYRANNI OCH DESPOTISM. Detta försvaras i FN’s folkrätt.

I synnerhet den sista delen i den sista punkten tillhör en av Demokratins starkaste knockout-slag som ett folk kan ta till emot anti-demokratiska tendenser och tyranni-fasoner. Nyval exempelvis fungerar inte alls när det politiska systemet kantrat, och inte kan skydda medborgarens intressen, så det som återstår är för folket att ta ett steg framåt och agera enligt Demokratins grundprinciper. Det som faktiskt utryckligen beskrivs som en plikt i Demokratins grundläggande dokument och i Folkrätten. När ett folk går samman och i enad front använder sin demokratiska rätt till att avsätta det poltiska system som strukturellt missbrukar makten och statens finanser kan inget politiskt system hålla sig kvar i makten. Även den f.d. “ekonomiska torpeden” John Perkins säger i sin bok “Confessions of an Economic Hit Man” att t.o.m sådana som han ‘lyfter händerna i hjälplöshet’ när ett folk går samman på det viset. Man kan inte handskas som man vill med ett folk där inte deras folkvalda i en temporär konstituerande församling (tills ny konstitution valts), spelar någon roll för folkets målsättning, utan lätt kan ersättas med nya folkvalda.

Oron över att folken skall ta till detta, ett av Demokratins  tunga artilleri, är orsaken till att dagens oligarkiska maktstrukturer hellre lockar fram inbördeskrig i vissa länder än riskerar att folk enas kring ett folkligt försvar av folkets rättigheter och nationens suveränitet. Det är detta man försöker locka fram i Grekland exempelvis och det har inte riktigt fungerat som de velat. Det är nog bäst att alla fattar att denna strategi utgör en väl genomtänkt metod från dagens EU och att den kommer att gälla i hela EU-området så småningom om inte folken snart verkligen blir folk.

Hur man i Sverige bäst skulle kunna förbereda sig för detta, genom sin djupa tradition av demokratisk, samhällsmobilisering genom att främst koncentrera sig på nya vitala folkrörelser, tar jag upp i den 2:a och sista delen av denna artikel imorgon, måndag.

Introduktion

Artikel Del II

_____________________________________________________________________________

*1   Till de centrala karaktärsdygderna (de moraliska dygderna) räknas: mod, besinning (måttfullhet), frikostighet, ambition, godlynthet, vänlighet, barmhärtighet, uppriktighet, kvickhet, och rättrådighet.

Till de centrala intellektuella dygderna räknas: vetande, kunnighet, klokhet, insikt, visdom, rådighet, medvetenhet, förståelse och insikt.

*2 I den moralfilosofiska litteraturen kan man utröna följande exempel på allmänt giltiga mänskliga värden: liv, hälsa, sanning, frihet, kunskap, kärlek, glädje, nöje, religion, ren miljö, välfärd kultur, fred och icke-våld.

_____________________________________________________________________________

Advertisements

About athenianvoice

Kosmas Loumakis - Sociological consultant, analyst, field operative and tactical field coordinator of national and regional social projects in Sweden. Was contracted for almost two decades by governmental bodies and NGO's, in governmental gang crime and extremism preventive efforts. Have produced a number of socio pedagogic action plans and developed methods, field tactics and strategies for gang crime and extremism preventive projects.

Posted on April 7, 2013, in Artiklar på Svenska, Hot and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

 1. Tack Anita,… jo jag minns det och det var faktiskt i University of British Columbia som dessa studier hade gjorts… Aftonbladet hade en artikelserie i ämnet också vill jag minnas!

 2. Anita Mellqvist

  Jag minns starkt en dokumentär. Psykopaterna mitt ibland oss. På 80 o 90-tal togs de in i företag tex för att avskeda folk. Plötsligt satt de på maktpositioner. Vid test befanns många i maktsits ha denna störning.Väntar på del 2. Denna del var bra.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: